Privacybeleid

SJOKLA, met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke, Grote Molenstraat 67, met ondernemingsnummer BE0754.988.018, verklaart het volgende:

SJOKLA verwerkt persoonsgegevens in uitvoering van de door de klant toevertrouwde opdracht, alsmede in geval van contactname via het contactformulier en/of het bezoek aan de website (www.sjoklaterie.be). Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker afhankelijk van de concrete omstandigheden.

SJOKLA is verwerkingsverantwoordelijke in zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor eigen doeleinden en SJOKLA hiervoor zelf de middelen bepaald. In zoverre er persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt worden in opdracht van de klant treedt SJOKLA op als verwerker.

SJOKLA erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel SJOKLA als de klant dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt SJOKLA zich er toe om het privacybeleid hierop aan te passen.

Het privacybeleid evenals eventuele wijzigingen zijn ten allen tijden consulteerbaar op de website van SJOKLA, www.sjoklaterie.be.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Nieuwsbrief

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, krijg je maandelijks nieuws van SJOKLA. Enkel met jouw expliciete toestemming zullen we je e-mails sturen met info over onze diensten en producten. Je kan je op elk moment terug uitschrijven.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

We gebruiken Google Analytics om te meten hoeveel gebruikers onze website ontvangt en hoe die gebruikers onze website gebruiken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Google analytics verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Social media buttons

Op onze website maken we gebruik van social media buttons om pagina’s te kunnen delen of juist promoten. De buttons van de verschillende kanalen bevatten een code van de betreffende social media-kanalen zelf en hierdoor worden third party cookies meegestuurd. Deze cookies onthouden of je ingelogd bent. Voor meer informatie raden we je aan privacyverklaringen van Facebook en Instagram te bekijken.

Gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Met wie we jouw data delen

Je persoonlijke data wordt niet gedeeld met derden.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten je hebt over je data

Je kan verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Maatregelen in geval van een datalek

SJOKLA neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt SJOKLA er zich toe dit in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt. Indien een datalek tevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zal SJOKLA, de betrokkene hierover zonder onredelijke vertraging informeren. SJOKLA verleent volledige medewerking aan de bevoegde autoriteiten door het verschaffen van de noodzakelijke informatie en het beperken van de gevolgen van de inbreuk.

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

  • De verbinding tussen jou en deze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit kan je herkennen aan het groene slotje in de navigatiebalk.
  • De server en onze apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • We hebben extra maatregelen genomen om deze website te beschermen tegen aanvallen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Het privacybeleid van SJOKLA werd laatst gewijzigd op 24/07/2021.